รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บ ริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใ หญ่บ ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัต รก านัน ผู้ช ่วยผู้ใหญ่บ้า นฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ ้านฝ่ายรัก ษาความสงบ คร้ังท่ี 8/256
รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บ ริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใ หญ่บ ้าน แพทย์ประจ าต าบล
สารวัต รก านัน ผู้ช ่วยผู้ใหญ่บ้า นฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ ้านฝ่ายรัก ษาความสงบ
คร้ังท่ี  8/2565 วัน อังคารท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอ าเภอพรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,15:25   อ่าน 82 ครั้ง