ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อำเภอพรหมบุรี
ภาพกิจกรรม
จิตอาสา อำเภอพรหมบุรี
การมอบสิ่งของพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร เดือนกรกฎาคม 2565
กิจกรรมกิ่งกาชาด
ผวจ.หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด นอ.พรหมบุรี มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้ผู้ประสบอัคคีภัย
อบรมอาสากาชาด
ภารกิจนายอำเภอ
การมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็ก ณ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)”
กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ.วัดคู
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
ภาพกิจกรรมจิตอาสาในรอบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอพรหมบุรี ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอพรหมบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อำเภอขอเชิญชวนผู้มารับบริการร่วมจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ช่อทางร้องเรียนร้องทุกข์และกล่าวโทษ เกี่ยวกับการทวงถามหนี้และการปล่อยกู้นอกระบบ
กรมประมง เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ระเบียบวาระการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 10/๒๕65 วันอัง
ระเบียบวาระการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 10/๒๕65 วันอัง
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บ ริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใ หญ่บ ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัต รก านัน ผู้ช ่วยผู้ใหญ่บ้า นฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ ้านฝ่ายรัก ษาความสงบ คร้ังท่ี 8/256
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 6/2565 วันอังคาร
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 6/2565 วันอังคาร
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 4/2565
ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน
การขอใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมงอำเภอพรหมบุรี
การจัดการวิธีการยื่นขออนุญาตด้านอาหาร สาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี
การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับร้องการทำประโยชน์เฉพาะราย สำนักงานที่ดินอำเภอพรหมบุรี
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี
การขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ